Home » Školení » Inkscape » Editace objektu

Editace objektu

Úpravy vzhledu objektů

U vytvořených tvarů lze pro další úpravy vzhledu využít rovněž manipulaci s táhly (handles), dovolující například u hvězdic nejen základní manipulace typu naklonění vrcholů či změny vnitřního poloměru, ale také tvorbu velmi působivě vyhlížejících ornamentů. Obdobně lze například u obdélníků měnit způsob zaoblení jejich rohů či u kružnic nastavovat podobu výseče.

Příslušné instrukce pro manipulaci s táhlem na aktuální pozici kurzoru se přitom zobrazují na stavovém řádku Inkscape.

Po výběru nástroje z panelu nástrojů se v horní části pracovní plochy objeví ovládací panel pro práci s právě zvoleným nástrojem, který umožňuje měnit parametry zadávaných objektů.

objekty

Velmi užitečnou vlastností Inkscape je schopnost pamatovat si poslední nastavení daného nástroje a ty pak využít při tvorbě nového objektu. Pokud si pak uživatel přeje v případě tvarů převzít nastavení jiného existujícího objektu daného typu, stačí, když tento objekt vybere předtím, než začne vytvářet objekt nový.

Další doladění tvaru objektů je možné s pomocí nástroje pro editaci cest. Ten poskytuje bohaté možnosti úprav, ke kterým patří vkládání či odebírání uzlů, vyrovnání či zakřivení segmentu, propojování, rozdělování či zjednodušování cest atp. Využít lze takto uvedený nástroj nejen pro cesty, ale i ostatní objekty (tedy tvary, text i bitmapy), přičemž před editací je zapotřebí provést odpovídající převod (příkazy v nabídce Object).

objekty

Kombinace objektů

Kromě seskupení umí Inkscape objekty i kombinovat, což není totéž jako seskupit. Výsledkem funkce kombinace je „svaření“ označených objektů dohromady. Vlastnosti nového kombinovaného objektu se sloučí – bude mít jednotnou výplň i obrys. Zato se s pomocí kombinace dají provádět s objekty (pakliže se aspoň částečně překrývají) různé Booleovské funkce.

kombinace objektu