Home » Školení » Tvorba WWW – CSS » Formátování textu

Formátování textu

Písmo na stránce by mělo být především čitelné.


Je zbytečné, používat kdejaké složité nepodporované písmo, když si pak návštěvník text nebude moci ani přečíst. Čím jednodušší a obyčejnější písmo bude, tím lépe.

Rodina písma

K určení rodiny písma slouží vlastnost font-family. V té definujeme názvem písma jaké konkrétní písmo bude použito. (např. Arial). Dále definujeme písmo, které bude použito v případě, že první definované písmo nemá prohlížeč k dispozici. Takto můžeme určit i několik alternativních písem. Pro případ, že by prohlížeč neměl k dispozici žádné z určených písem ještě použijeme obecnou rodinu (tu bychom měli použít vždy a to na konci výpisu písem).

serif patkové písmo (např. Times New Roman)
sans-serif bezpatkové písmo (např. Arial, Arial CE, Arial Narrow, Verdana, Helvetica)
monospace neproporciální písmo (např. Courier, Courier New)
cursive ozdobná kurzíva (např. Comic Sans)
fantasy ozdobné písmo (např. Western)

Celý zápis pak může vypadat např. takto:

body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}

Styl písma

Vlastnost font-style určí, zda se bude jednat o písmo normální, kurzívu, nebo skloněné písmo. Rozdíl mezi kurzívou a skloněným písmem je mimo jiné v tom, že kurzíva je jedinečným řezem písma, kdežto skloněné písmo vzniká transformací normálního řezu.

normal normální
italic kurzíva
oblique skloněné písmo
body {font-style: italic}

Varianta písma

Varianty písma jsou dvě: normální písmo a kapitálky. Určuje se vlastností font-variant.

normal normální
small-caps kapitálky
h1 {font-variant: small-caps}

Velikost písma

Velikost písma určíme vlastností font-size. Takto můžeme určit 7 různých velikostí:

  • xx-small
  • x-small
  • small
  • medium
  • large
  • x-large
  • xx-large
h1 {font-size: large}

Velikost písma můžeme určit také relativně vzhledem k aktuální velikosti písma.

larger větší než aktuální písmo
smaller menší než aktuální písmo
h2 {font-size: larger}

Dále můžeme velikost určit např. v pixelech (px) nebo jiným jednotkách (pt, em, ex, cm, mm, in).

p {font-size: 16px}

Relativně vzhledem k aktuální velikosti písma můžeme velikost určit v procentech.

h1 {font-size: 150%}

Duktus písma

Duktus písma je poměr tloušťky písmových tahů k výšce písma, tedy to, jak je písmo silné. Určuje se vlastností font-weight

normal normální
bold tučné
h1 {font-weight: bold}

Tato vlastnost může mít hodnotu ještě bolder (o něco silnější písmo než normální) a lighter (o něco slabší než normální). Nějak mám ale pocit, že to zas až tak nefunguje. Podobně je to s hodnotami 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tady funguje 100-500 jako normal a 600-900 jako bold.

Mezery…

…mezi řádky

Aneb výška řádku. K tomu nám slouží vlastnost line-height. Pomocí výšky řádku změníte celkový dojem jednolitého textu. Já obvykle nastavuji výšku řádku o něco větší než je výchozí hodnota. Docílím tím lepší čitelnosti.

<div style=“line-height: 2.5;“>Tento text bude mít 2.5x vyšší řádek než normálně</div>
<div style=“line-height: 250%;“>Stejný efekt jako předchozí možnost</div>
<div style=“line-height: 30px;“>Řádek bude měřit přesně 30px</div>

…mezi písmeny

Na mezeru mezi písmeny tady máme letter-spacing. S touto vlastností opatrně, nebo se váš text stane nečitelným. V nadpisech se ale dá pomocí zmenšené mezery dosáhnout zajímavého výsledku.

<h2 style=“letter-spacing: -1px;„>Zajímavý nadpis</h2>

Velikost písem trochu jinak

Velikost písmen ve smyslu aaaa versus AAAA nam umožní měnit vlastnost text-transform.

<div style=“text-transform:capitalize;“>Všechna První Písmena Budou Velká</div>
<div style=“text-transform:uppercase;“>VŠECHNA PÍSMENA BUDOU VELKÁ</div>
<div style=“text-transform:lowercase;“>všechna písmena budou malá</div>
<div style=“text-transform:normal;“>Všechna písmena budou taková, jaká jsme je napsali</div>

Můžete se ptát, k čemu je to dobré. Když chci mít všechna písmena velká, stačí zapnout CAPS lock. To samozřejmě, ale to opět spojujete obsahovou a vzhledovou složku textu dohromady. Nehledě na to, že pokud byste napsali nadpisy stovek článků s CAPS lockem a pak chtěli změnit design, nezbývalo by vám nic jiného, než to všechno ručně přepsat.

Podobnou funkci má font-variant.

<div style=“font-variant:small-caps;“>kapitálky</div>
<div style=“font-variant:normal;“>normální</div>

Co jsou kapitálky? Všechna písmena budou velká, akorát budou velikostně odpovídat normálním rozměrům. Tedy velká písmena budou větší a malá písmena, i když budou velká, se zobrazí stejně velká, jako by byla malá. Uvedu konkrétní příklad:

Vše o HTML, CSS, PHP a JavaScriptu

Využivá se opět u nadpisů.

Zarovnání textu

V zarovnání textu nás CSS ničím nepřekvapí. Potřebná vlastnost se jmenuje text-align a nabývá klasických hodnot.

<div style=“text-align:justify“>do bloku</div>
<div style=“text-align:left“>doleva</div>
<div style=“text-align:right“>doprava</div>
<div style=“text-align:center“>do středu</div>

Dekorace textu

Dekorovat text v CSS můžeme pomocí text-decoration (jak překvapivé, že).

<div style=“text-decoration:none;“>nic<div>
<div style=“text-decoration:underline;“>podtržení, ekvivalent U</div>
<div style=“text-decoration:overline;“>nadtržení</div>
<div style=“text-decoration:line-through;“>přeškrtnutí</div>

Tato vlastnost je zajímavá tím, že dokáže násilně odstranit podtržení u odkazů.

A {color:black; text-decoration:none;}

V tuto chvíli nikdo nerozezná odkaz od normálního textu.

Souhrnný zápis

Obvykle vlastnosti začínající na stejný základ se dají zapsat všechny najednou. V našem případě se jedná o font.

BODY {
/* font-style, font-variant, font-weight, font-size, font-family */
font: italic small-caps bold 11px Verdana;
line-height:1.3;
text-align:justify;
text-decoration:none;
}

Takto může vypadat obecné nastavení písma na začátku webu. Ačkoliv si nedokážu představit stránku, kde by všechno bylo kurzívou tlustě. Na tomto příkladě také vidíte použití komentářů, ty se v CSS uzavírají do /* */. Hodnoty ve font by měly být v uvedeném pořadí.